המדריך המלא לסקירת ספרות: מסקירה שיטתית ועד מטא אנליזה

שיתוף הכתבה:

המדריך המלא לסקירה ספרותית: מסקירה שיטתית ועד מטא-אנליזה

סקירה ספרותית מאגדת מגוון מחקרים הרלוונטיים לנושא המחקר אותו בחרנו לחקור. הסקירה הספרותית, מהווה את הבסיס של כל המחקר, ולכן היא בעלת השפעה מכרעת על מהימנות המחקר. סקירה ספרותית באה לידי ביטוי באמצעות "מאמר סקירה", והיא קשורה קשר הדוק במתודולוגיה, קרי בשיטת המחקר שנבחרה. במחקר איכותני, סקירת ספרות שיטתית תהיה רלוונטית לכם, לעומת זאת אם אתם מבצעים מחקר כמותני תדרשו לבצע מטא-אנליזה סטטיסטית. אז מהי סקירה ספרותית? ואיך תכתבו אותה נכון? כל המידע בהמשך

עבודת מחקר או נייר עמדה בכל תחום שהוא, אמורות להסתמך על ידע קיים, דהיינו להתבסס על מחקרי עבר שהגיעו לתוצאות ומסקנות, בנושא אותו מבקשים לחקור.

הצורך בריכוז של כל המידע הקיים אודות נושא מסוים, למטרת הצלבת נתונים והסקת מסקנות, גדל עם התרחבות המידע הזמין, אבל כבר במאה ה-18, אספו רופאים דיווחים רפואיים ממקורות שונים וריכזו אותם בפרסום אחד, על מנת להרחיב ולקדם את הידע.

כדי לרכז ולסכם את הממצאים הקיימים, מתבצעת סקירה ספרותית. סקירה ספרותית, כשמה כן היא, מאגדת את כל הספרות המחקרית הקיימת בנושא הנחקר. סקירה ספרותית שיטתית, נועדה לתת תשובות לשאלת מחקר מוגדרת, באמצעות מחקרים שנערכו בנושא, תוך ביצוע ניתוח איכותני שיטתי של הממצאים ומיזוג מסקנותיהם, לכדי מסקנה חדשה. לעומת זאת, כשמדובר במחקר כמותני, הדגש יהיה על נתוני מחקר סטטיסטי המבוסס על מספרים מדידים, ותתבצע סקירה סטטיסטית הנקראת מטא-אנליזה.

מהו מאמר סקירה?

מאמר סקירה מתבסס על סקירה ספרותית, והוא למעשה מסכם את תוצאות המחקרים שפורסמו עד לאותו רגע בנושא הנחקר. מאמר סקירה יכול לשמש כרקע למחקר אמפירי, או לעמוד בפני עצמו.

מאמר סקירה שיטתי אמור לסקור את המחקרים החשובים שפורסמו בנושא, גם אם הם באים מתחומי מדע שונים ולספק ניתוח, פרשנות וסינתזה של ממצאיהם. מכיוון שהוא כולל נתונים מעשרות מחקרים, מאמר סקירה אמור להיות מקיף ולהציג נקודות מבט שונות ומגוונות בנושא.

להבדיל מסקירת מטא-אנליזה, המצרפת נתונים ממחקרים קודמים לניתוח סטטיסטי מחודש על מדגם רחב יותר, מאמר סקירה לרוב אינו מנתח נתונים סטטיסטיים, אלא מצליב מסקנות של מחקרים קודמים בתחום.

בנוסף, בעוד שמטא-אנליזה מתבצעת על מספר קטן יותר של מחקרים ומוגבלת למחקרים העונים לדרישות סטטיסטיות מסוימות ונערכו בתנאים ובשיטות דומות, סקירה ספרותית יכולה להקיף מחקרים שנערכו במתודולוגיות שונות, וכאמור גם כאלה השייכות לתחומי מדע שונים, ובלבד שכולם נוגעים וקשורים לשאלת המחקר.

משום כך, ישנם מקרים בהם המסקנות של סקירה ספרותית עלולות להיות מקיפות, כלליות ומוטות יותר מאשר מסקנות אמפיריות של מטא-אנליזה, ופחות מהימנות מבחינת המובהקות הסטטיסטית.

סוגי סקירה ספרותית

סקירה ספרותית נחלקת לשלושה סוגים:

  1. סקירת ספרות נרטיבית
  2. סקירת ספרות ממפה
  3. סקירת ספרות שיטתית

סקירה ספרותית נרטיבית, מציגה את המידע העדכני שפורסם בנושא מסוים, אך אינה מחויבת לכלול את כל המחקרים שפורסמו על אודותיו, או להחליט מראש על קריטריונים לבחירת המחקרים שיכללו בה.

סקירת ספרות ממפה, מיועדת לאתר ולמפות את כל המחקרים שנעשו בתחום האמור, אך ללא מחויבות לגבש מסקנה אחידה, המבוססת על מחקרים, או להעריך את איכותם.

מהי סקירה ספרותית שיטתית?

סקירה ספרותית שיטתית, היא סקירה הכוללת קשת רחבה של מחקרים, במטרה לאתר, להעריך ולאחד את הממצאים הרלוונטיים, לכלל מסקנה אחידה ואובייקטיבית. מאחר שסקירת ספרות שיטתית מאגדת תוצאות של מחקרים אחרים, היא מוגדרת כמקור מידע משני.

כאשר ניגשים לביצוע סקירה ספרותית שיטתית, יש להתנהל באמצעות מתודולוגיה מובנית, מתוכננת, ברורה ושקופה.

יש להקפיד על כך ששאלת המחקר העומדת בבסיס הסקירה אינה כללית מדי. שאלה כללית עלולה  להוביל לכמות רבה מאוד של מחקרים, שהמכנה המשותף ביניהם צר ואינו מאפשר מיזוג של הממצאים.

מאידך, שאלת המחקר לא יכולה להיות צרה מדי, על מנת שתוכל להיות משמעותית עבור חוקרים, גופים מממנים או מקבלי החלטות.

סקירה שיטתית מבצעת סינתזה של ממצאי כל המחקרים האיכותניים שנעשו בנושא, ועליה להוביל למסקנה אחידה. סקירה ספרותית המספקת מידע מבוסס, יכולה, לצד ניתוח מטא אנליזה, להוות גורם מכריע בתהליך קבלת החלטות מבוססות ראיות.

אופן העבודה על מאמר סקירה שיטתי

העבודה על מאמר סקירה שיטתי, מתחילה בראש ובראשונה, בניסוח שאלת המחקר וקביעת פרוטוקול הסקירה. בשלב הבא, יש לאתר מאמרים הרלוונטיים לנושא ולהקפיד על שימוש במחקרים העדכניים ביותר הקיימים.

את המאמרים יש לסקור בשלב הראשון בצורה שטחית ולבצע ניפוי ראשוני על פי הרלוונטיות שלהם לנושא המחקר. בהמשך יש להיכנס לעובי הקורה, להעמיק במאמרים המחקריים ולנפות שוב.

לאחר שהמאמרים נבחרו, יש להוציא מהם את עיקרי המידע ואת הממצאים, לערוך ניתוח של הממצאים ולבצע מיזוג ביניהם.

בשלב האחרון יש לדון בממצאים ובמסקנות, ולהציג אותם בין השאר באמצעות טבלאות, דיאגרמות ותרשימים, לצד הטקסט הכתוב.

כאשר עובדים על מאמר סקירה שיטתי, חשוב להקפיד על כתיבה אינטגרטיבית, הבנויה מצירוף של ממצאי המחקרים הקודמים, עם הטקסטים של הכותב.

בנוסף, חשוב לשמור על כללי הציטוט האחיד. כל מידע המוצג במאמר סקירה, צריך להיות מעוגן במראה מקום של המחקר, כולל ציטוטים מדויקים של מי שערך את המחקר, כנהוג על פי כללי הכתיבה האקדמית. שיטות כגון: APA או שיקגו מקובלות לאזכורים וביבליוגרפיה במחקרים אקדמיים.

חשיבות היסודיות והמקצועיות בעריכת סקירה ספרותית

מכיוון שסקירה ספרותית של נושא מחקרי, היא מהחלקים הבסיסיים והחשובים בכל עבודת מחקר, ישנה חשיבות רבה למידת ההקפדה והמקצועיות שבהן היא מתבצעת.

חשיבות הדיוק והאמינות בשיטת המחקר היא מכרעת ובעלת השפעה מרחיקת לכת על מהימנות המחקר. חוקרים שאינם מקפידים על כללי המחקר תקינים המקובלים בקרב הקהילה המדעית, עלולים לערוך מחקר מוטה ומטעה, שממצאיו סותרים או לא מתיישבים זה עם זה.

סקירת ספרות שיטתית, קפדנית ומדויקת, אמורה לעמוד על אמינותם של המחקרים ולהתמקד במהימנים ביותר, ובמקביל לחדד נושאים הנמצאים במחלוקת במחקר ולהצביע על חולשות או בעיות מתודולוגיות במחקרים השונים.

סקירה ספרותית שיטתית, עשויה להיות בלתי רלוונטית, גם כאשר נושא המחקר מכיל רק קומץ מחקרים קטן שפורסמו אודותיו, ולא יהיה לסקירתם יתרון יחסי משמעותי, על פני קריאת המחקרים עצמם במלואם.

להזמנת תרגום מצוות הרופאים של אופידוקס
מאמרים ומידע נוסף